آدرس گلخانه:

مازندران- فریدونکنار -گلخانه اوکیا –

شیرزاد ۰۹۳۹۶۳۸۴۶۹۶    امید نودهی ۰۹۱۱۹۰۹۹۰۷۱