آدرس:

مازندران- محمود آباد- سرخرود  کیلومتر ۱ جاده آمل -گلخانه سینا

۰۹۱۱۲۱۲۷۸۶۰ مهندس قاسمی

امید نودهی ۰۹۱۱۹۰۹۹۰۷۱